Privacy

Privacyverklaring Partners in Dienstverlening (PID)
Partners in Dienstverlening (PID) respecteert de privacy van bezoekers van deze website en haar klanten. Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegeven en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Dit betekent dat PID:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
 • Nadrukkelijk om uw toestemming vraagt als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passend technische en organisatorische maartregelen heeft genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

1. Doel van de verwerking
PID verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Het verwerken van uw vraag;
 • het verlenen van onze diensten;
 • het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site;
 • analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • het versturen van nieuws en servicegerichte informatie om u te informeren, te interesseren en te betrekken (uitsluitend met uw instemming);
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zullen wij die eisen uiteraard volgen.

 2. Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden door PID slechts aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

3. Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

 4. Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

5. Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@partnersindienstverlening.nl

6. Informatie over de privacyverklaring
Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacyverklaring van Partners in Dienstverlening (PID) , kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@partnersindienstverlening.nl

7. Wijzigingen in dit privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Partners in Dienstverlening (PID) . Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

8. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: info@partnersindienstverlening.nl 

Partners in Dienstverlening (PID)
Vivian Boon
Sieka Geldof
Lotte Jongeleen
Merel Jongeleen